การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP(Object-oriented programming)
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP(Object-oriented programming)

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP(Object-oriented programming)

     การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้าง Application ขึ้นมาใช้งานนั้นก็เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล แก้ปัญหาบางอย่างแทนมนุษย์ ซึ่งต้องใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการสั่งการ โดยการพิมพ์ตัวอักษรแล้วบันทึกเป็นไฟล์เอกสารเพื่อนำไปใช้งานกับเครื่อง Server หรือ Client เอง ดังนั้นหากเป็น Application ที่ใหญ่ก็อาจจะต้องมีการเขียนชุดคำสั่งหลายบรรทัด อาจจะเป็นพันๆ บรรทัด และอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายไฟล์ ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจกับชุดคำ สั่งที่มีอยู่จำนวนมากได้ง่ายยิ่งขึ้น

    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ (OOP : Object-oriented programming) คือรูปแบบการเขียนโปรแกรมโดยการมองทุกอย่างเป็นวัตถุ ซึ่งสามารถนำมาประกอบกันและนำมาทำงานรวมกันได้ โดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลและส่งข้อมูลที่ได้ไปให้วัตถุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำงานต่อไป แม้รูปแบบการเขียนจะค่อนข้างยากและมีความซับซ้อน แต่จะส่งผลดีต่อการแก้ไขโปรแกรมในระยะยาว ซึ่งแนวคิดนี้จะแยกปัญหา หรือแยกระบบงานออกเป็นส่วนย่อยเช่นกัน เพื่อลดความซับซ้อนให้น้อยลง ส่วนย่อยหรือโปรแกรมย่อยที่ว่า เรียกว่า “Class” ซึ่งภาย Class จะสร้างตัวแทนขึ้นมาทำงานแทนตนเอง เรียกว่า “Object” ตัว Object นี้เองจะเป็นตัวที่เก็บข้อมูลต่างๆ รวมกันเอาไว้ให้เป็นวัตถุชิ้นเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน ง่ายต่อการแก้ไข (Modify) และง่ายต่อการนำกับมาใช้ใหม่ (Reuse) ของระบบในอนาคต

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
- PHP
- Python
- Java
- C#
- C++
- Javascript
- Perl เป็นต้น
 
สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่  Trigger and Event for Programming
 

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB