ความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำ Software Testing
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

software testing

            การทดสอบซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรม แล้วทำการแก้ไข ป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าว รวมถึงประเมินผลที่ได้จากการทำงานของซอฟต์แวร์ ว่าครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดความต้องการหรือไม่

คำศัพท์เกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์

            Error หรือ Mistake : เกิดจากคนเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นมา เช่น ใช้คำสั่งผิด พิมพ์คำสั่งผิด กรณีนี้จะเรียกว่า bug
            Fault หรือ Defect : เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก error หรือเรียกว่า " fault " เป็นตัวแทนของ error รูปแบบต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ
               => Fault of Comission : ผู้พัฒนาทำผิดไปจากที่ได้รับมอบหมาย
             => Fault of Omission : ผู้พัฒนาทำผิดเพราะละเลยหรือลืมสิ่งที่ต้องทำ ทำให้ไม่เกิดสิ่งผิดพลาดที่เป็นตัวแทนของ error นั้นซึ่งทำให้ค้นพบยากและแก้ไขได้ยาก
           Failure : จะเกิดขึ้นเมื่อมีการประมวลผล Fault มักจะเจอ failure ได้จากการรัน source code ซึ่งจะเกิดขึ้นจาก fault of commission (เกิดจากการเขียน code ผิด) ส่วน fault of ommission จะไม่เจอตอนรันเพราะจะไม่ได้เขียนcode ส่วนนั้นลงไป
           Incident : อาการผิดปกติที่บ่งบอกให้รู้ว่ามี failure เกิดขึ้น
           Test case : หรือที่เรียกว่ากรณีทดสอบ จะต้องมีลักษณะที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมของโปรแกรมนั้นๆ หลักๆแล้วจะประกอบด้วย ข้อมูลที่ input เข้าไปในโปรแกรม และมี expected output คือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการป้อน input นั้นเข้าไป
           Test : เป็นการนำ Test case มาทำการทดสอบกับซอฟต์แวร์ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดให้เจอ หรือ เพื่อให้รูปว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง
           Testing : กระบวนการประเมินค่าระบบ อาจจะใช้ คนทำหรือทำโดยอัตโนมัติ เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ กับ ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo