รับสมัครงาน ตำแหน่งงานฝ่ายบุคคล (HR) มีประสบการณ์

ข้อมูลตำแหน่งงาน

- ทำงานรวมกับทีมงาน ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ สายไอที
- งานวางแผนกำลังคน และ การบริหารบุคคล
โดยวางแผนร่วมกับผู้บริหารถึงความต้องการกำลังคนในแต่ละแผนก หรือสายงาน ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน
- งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
โดยการ ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์ ดำเนินการทดสอบด้วยเครื่องมือ และข้อสอบ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง
- ดูแลงานเอกสารส่วนบุคคล ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
โดยทำงานผ่านโปรแกรม HR ของบริษัท ตั้งแต่เอกสารรับสมัคร ระบบรับสมัคงานจัดเก็บข้อมูลในระบบ รวมถึงติดต่อประสานงานกับช่วยงานภาครัฐ
- ดูแลจัดการเงินเดือน และ เงินสดย่อยของบริษัท
โดยทำงานผ่านโปรแกรม HR และ Payroll ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาใช้งานเอง
- ให้คำปรึกษา และ ทดสอบ ทดลองใช้ รวมถึงสอนใช้งานระบบ ระบบ HR และ Payroll ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก
- งานพัฒนาบุคลากร
สอนการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน ปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตามกรอบการทำงานของบริษัท
- งานวางแผนการสร้างองค์กรที่ให้ขึ้นและเติบโตอย่างยังยืน
โดยวางแผนสืบทอด กำหนดลำดับชั้นในการเติมโตขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งรองของแต่ละสายงาน
- เขียนบทความทางด้านการบริหารงานบุคคล
- ดูแลนักศึกษาฝึกงาน ตั้งแต่ก่อนรับ ระหว่าง ทำงานและปริเมิณผล ร่วมกับมหาลัย
- ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
- งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญา ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป พร้อมทำงานกับองค์ในระยาว
- มีความรู้ด้านระเบียบวินัย กฏหมายแรงงาน
- มีความรู้ในการใช้เครื่องมือช่วยทำงาน
- มีความสามารถในการเจรจา บริหารจัดการคน
- ทักษะในการถ่ายทอด การนำเสนอ และ สื่อสารที่ดี
- มีไวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- รักการเรียนรู้ รู้จักสังเกตุ โต้แย้งเป็น ซักถามได้
- สามารถทำงานเป็นทีม
- ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

ตามความสามารถ

วันทำงาน

ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.

สถานที่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ใกล้รถไฟฟ้า BTS เสนานิคม, ม.เกษตรศาตร์