การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่
การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่
การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 

การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่

     ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎร เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ ผู้เสียภาษี ภาษีอากรมีลักษณะเป็นการบังคับเก็บ ประชาชนทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษี วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินภาษีคือ นำไปใช้เพื่อสาธารณะหรือสังคมโดยรวม


ขั้นตอนการยื่นภาษีทางอินเตอร์ มีดังนี้

ขั้นที่ 1 เตรียมหลักฐานให้พร้อม หลักฐานการยื่นภาษี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

     1 .หลักฐานแสดงรายได้ ซึ่งอยู่ในรูป หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกโดยผู้จ่ายรายได้ให้เรา

     2. หลักฐานค่าลดหย่อนต่าง ๆ อันได้แก่ประกันชีวิต, ลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวหรือเงินบริจาคเป็นต้น โดยหลักฐานการยื่นภาษีในแต่ละปี จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีภาษีนั้นๆ

ขั้นที่ 2 ลงทะเบียน ที่ http://www.rd.go.th/publish/index.html

ขั้นที่ 3 เลือกประเภท ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ?

ขั้นที่ 4 กรอกข้อมูลภาษี ไปตามลำดับ ที่ https://epit.rd.go.th/EFILING/LoginController?PRGID=L90T

ขั้นที่ 5 ตรวจทานความเรียบร้อยของข้อมูลสรุปภาษีที่ต้องชำระ

ขั้นที่ 6 หมั่นเข้ามาตรวจสอบว่าผลการยื่นถึงไหน เพราะบางครั้งอาจต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

     http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html

     http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php

ขั้นที่ 7 หลังจากนั้น เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ก็รอรับเช็คคืนเงินภาษีที่บ้านได้เลย

 

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

 

สามารถสอบถามบริการจากทางบริษัทได้ที่ www.mdsoft.co.th/support


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo