หากเกินกำหนดการยื่น ภ.ง.ด.1 ก ไปแล้ว กรณีไหนที่บริษัทจะต้องเสียค่าปรับ
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ภ.ง.ด.1 ก  เป็นแบบสรุปรายการเงินได้และภาษีเงินได้ทั้งปีของพนักงาน โดยบริษัทจะเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เข้าเงื่อนไขให้กับพนักงาน ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน โบนัส โอที เป็นต้น โดยทางบริษัทจะต้องยื่นสรุปยอดเงินได้ของพนักงานทุกๆคน ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่ก็ตาม

 

 

เงินได้พึงประเมินที่ต้องแสดงรายการตามแบบ ภ.ง.ด.1ก
ได้แก่ เงินได้ประเภทดังต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ไม่ว่าในทอดใด
1. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง เงินค่าภาษีอากรที่นายจ้างออกให้ เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ให้ เป็นต้น
2. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม เงินค่าเช่าบ้านที่ผู้จ่ายเงินออกให้ เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงิน เป็นต้น

 

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก
ได้แก่ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล ผู้จ่ายเงินได้ให้กับพนักงาน

กำหนดเวลาและสถานที่ยื่นแบบ
ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ หรือสามารถยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้

กรณีไหนที่บริษัทจะต้องเสียค่าปรับ
กรณีที่บริษัทจะต้องเสียค่าปรับ ก็คือ การยื่นที่เป็นการยื่นปกติ (รอบแรก) หากบริษัทไม่ยื่น ภ.ง.ด.1 ก ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต หรือยื่นที่สำนักงานสรรพากร บริษัทก็จะต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35แห่งประมวลรัษฎากร) ดังนั้นควรยื่นแบบภายในระยะเวลาที่สรรพากรกำหนดจะดีกว่า

แต่หากกรณีที่เป็นการยื่นเพิ่มเติม บริษัทไม่ต้องจ่ายค่าปรับแม้ว่าจะเกินกำหนดการยื่นแบบไปแล้วก็ตาม เพราะสรรพากรถือว่าบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร เพาะว่าบริษัทมีการยื่นแบปกติ (รอบแรก) ไปแล้ว เพียงแต่การยื่นเพิ่มเติมเป็นการยื่นเพื่อปรับปรุงรายการที่ผิดพลาดไปก่อนหน้านี้เท่านั้น

การยื่น ภ.ง.ด.1 ก เป็นส่วนที่ผู้มีหน้าที่ยื่นจะต้องรับผิดชอบในการยื่น โดยจะต้องยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปตามที่ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตกำหนดไว้ หากผู้มีหน้าที่ยื่นไม่ยื่นตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ก็จะเสียค่าปรับโดยปัจจุบันการยื่น ภ.ง.ด.1 ก สามารถยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้วซึ่งอำนวยความสะดวกต่อผู้มีหน้าที่ยื่นได้เป็นอย่างดี และช่วยประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรด้วยตนเอง

 

บทความโดย MDSoft