Service Level Agreement คืออะไร
Service Level Agreement คืออะไร
Service Level Agreement คืออะไร

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ธุรกิจบริการที่มีการขายสินค้า ที่เป็นการบริการ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องมีการทำข้อตกลงหรือสัญญาด้วย เนื่องจากการให้บริการโดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการที่มีระยะเวลาที่นาน เช่น 1 เดือน 6 เดือน หรือ 1ปี เป็นต้น ดังนั้นจะต้องมีข้อตกลงหรือสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการชี้แจงข้อตกลงของการบริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก SLA กัน

 

Service Level Agreement

 


SLA ย่อมาจาก Service Level Agreement หรือที่เรียกว่า "ข้อตกลงระดับในการให้บริการ" ซึ่งจะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งเป็นจะสัญญาที่เป็นทางการคือมีผลทางกฎหมาย หรือ จะไม่เป็นทางการคือไม่มีผลทางกฎหมายก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละองค์กรหรือกิจการนั้น ๆ โดยสัญญานี้จะจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และจะมีผลใช้บังคับภายในเวลา/เงื่อนไขที่กำหนด

สาเหตุที่ต้องมี SLA คือ
1. เป็นการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ จะได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม
2. ให้ความสะดวกสบายเนื่องจาก SLA เป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีเงื่อนไขตามที่ตกลงทั้งหมด

ส่วนประกอบหลักในข้อตกลง SLA นั้นจะประกอบไปด้วย
1. หน้าที่และข้อจำกัดของการบริการ
2. ระยะเวลาในการให้บริการ
3. การยกเลิกข้อตกลงหรือสัญญา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ

โดยการทำ SLA หรือ ข้อตกลงระดับในการให้บริการนั้น จะต้องมีการทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและข้อตกลงนั้นจะต้องเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนโดยสามารถยอมรับได้ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ โดยสัญญานั้นจะต้องไม่เอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะในการทำสัญญาหรือข้อตกลงนั้นจะมีทั้งผู้ที่ได้รับรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นการบริการกับผู้ที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

อ้างอิง
"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.thai-sciencemuseum.com
"SLA คืออะไร?". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.dmit.co.th/th/zendesk-updates-th/what-is-sla/
"Contract คอนแทรค คืออะไร". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :                                                        www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/194-e-commerce/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/3668-contract-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html