รูปแบบรายงานภาษีขายที่พิมพ์โดยระบบ ERP (อีอาร์พี)
 รูปแบบรายงานภาษีขายที่พิมพ์โดยระบบ ERP (อีอาร์พี)
 รูปแบบรายงานภาษีขายที่พิมพ์โดยระบบ ERP (อีอาร์พี)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
ระบบ ERP (อีอาร์พี)
ระบบ ERP (อีอาร์พี)

รูปแบบรายงานภาษีขายที่พิมพ์โดยระบบ ERP

    รายงานภาษีขาย เป็นรายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจัดทำขึ้นทุกเดือน เพื่อประโยชน์ในการบันทึกจำนวนภาษีขายของกิจการ ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี ภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือน เป้นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาได้จากวันที่ ที่ปรากฏในใบกำกับภาษีได้ได้ออกให้ลูกค้า

รูปแบบรายงานภาษีขายดีควรมีลักษณะเป็นอย่างไร

  • ช่อง “วัน เดือน ปี” ให้กรอกวัน เดือน ปี ของใบกำกับภาษี
  • ช่อง “เล่มที่/เลขที่” ให้กรอกเลขที่ของใบกำกับภาษี และเล่มที่ (ถ้ามี)
  • ชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 
  • ช่อง “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ”
  • ช่อง “สถานประกอบการ”
  • มูลค่าของสินค้า/บริการ
  • มูลค่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1) ช่องสถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ จะใส่เครื่องหมายหรือเลข 0 จำนวนเท่าใด ในช่องดังกล่าวเพื่อแสดงว่าเป็นช่องของสำนักงานใหญ่ก็ได้ เช่น ใส่เครื่องหมาย “√” หรือเครื่องหมาย “x” หรือใส่เลข “0” “00000” ในช่องสำนักงานใหญ่ ก็ได้
(2) ช่องสถานประกอบการที่เป็นสาขา จะใส่เลขที่สาขาโดยจะมีเลข 0 จำนวนเท่าใดนำหน้า หรือไม่มีเลข 0 นำหน้าก็ได้เช่น “1” “01” หรือ “00001” ก็ได้
8.ข้อความอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

รูปแบบรายงานภาษาขาย
รูปแบบรายงานภาษาขาย

    ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP (อีอาร์พี) เพื่อให้ตอบสนองการขายสินค้าหรือให้บริการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การออกเอกสารต่างๆ ให้คู่ค้า เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ ใบลดหนี้ หรือ ใบแจ้งหนี้ ทางบริษัทก็ได้มีการจัด อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร ซึ่งสามารถที่จะทำการ ลงทะเบียน เพื่อทำการเข้าอบรม เพื่อทำความรู้จักกับ OpenERP หรือ Odoo แล้วสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมเพื่อใช้งานระบบ ERP ในองค์กร ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo