Agile Methodology หลักการพัฒนาซอฟท์แวร์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Agile Methodology หลักการพัฒนาซอฟท์แวร์

      Agile Methodology เป็นหลักการใหม่ที่นำมาใช้ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีหลักการในการพัฒนาระบบ โดยเน้นการทำงานที่รวดเร็ว มีการเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะความต้องการของลูกค้าที่สามารถทดสอบ ทบทวน และแก้ไขข้อมูลของงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่มีผลกระทบต่อกรอบเวลาทำงานของงานหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะมีผลดีต่อระบบซอฟต์แวร์ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความต้องการของ ลูกค้ามากที่สุด ซึ่งใน Agile Methodology ผู้พัฒนาจะต้องมีสนทนาพูดคุยหรือนัดลูกค้า การเจอกันจะเป็นการส่งงานไปด้วยโดยที่การส่งงานแต่ละครั้งจะเป็นการส่งงาน เป็นส่วนย่อยๆแบบทะยอยส่งให้กับลูกค้า หากส่งแล้วลูกค้าต้องการให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมด

โดยหลักการทำงานของ Agile Methodology มีดังนี้
1.การทำงานที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าโดยทำให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2.เตรียมพร้อมที่จะรับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3.ลูกค้าและผู้พัฒนาต้องมีการทำงานร่วมกัน
4.การทำงานต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
5.การทำงานต้องปล่อยให้ผู้พัฒนามีอำนาจการตัดสินใจเองได้ เป็นเหมือนการไว้ใจในการทำงานซึ่งกันและกัน
6.ผู้พัฒนาต้องมีความรับผิดชอบในการทำงาน
7.ผู้พัฒนาต้อง มีการส่งมอบงานให้กับลูกค้าบ่อยๆ เช่น อาจจะส่งมอบงานนทุกๆ 2 สัปดาห์ เป็นต้น
8.กระบวนการ ในการทำงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย เน้นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปทั้งลูกค้าและผู้พัฒนาต้องทำงานร่วมกันแบบมี ข้อจำกัดน้อยที่สุด
9.เน้นการออกแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ทำให้ดูแลแก้ไขง่ายเมื่อต้องแก้ไข
10.วัดความก้าวหน้าของงาน (KPI) จาก Software

ซึ่งทางบริษัทได้มีการนำหลักการนี้มาใช้ในการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด หากสนใจสามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของบริษัทได้ที่ www.mdsoft.co.th/support/


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด