SASS ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการรูปแบบการแสดงผล Web Site บน Browser
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

SASS ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการรูปแบบการแสดงผล Web Site บน Browser

SASS ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการรูปแบบการแสดงผล Web Site บน Browser


   CSS เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่ใช้สำหรับจัดการรูปแบบการแสดงผลของ Web Site บน Browser โดยจะทำงานควบคู่กันกับภาษา HTML โดย CSS จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับจัดการ Tag HTML ซึ่งอยู่นอกเหนือความสามารถของ HTML ที่ทำได้เพียงแสดงโครงสร้างและข้อความบนหน้าเว็บเท่านั้น

    SASS เป็นเทคนิคการเขียน CSS ที่เพิ่มคุณสมบัติ 5 อย่างที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ CSS แบบธรรมดา เพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไข การจัดการที่เป็นระบบซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นในระยะยาว หรือกล่าวได้ว่า SASS มีรูปแบบเป็น OOP โดยคุณสมบัติ 5 อย่างดังที่กล่าวมาข้างต้นคือ

- Nested คือการเขียน CSS Selector แบบซ้อนกันเพื่อความสะดวกในการเขียนและไล่หา Code CSS ในกรณีที่ Tag HTML โดยจะเป็นการใช้ CSS เข้าถึง Element เป็นแบบชั้น

- Variables คือการกำหนดตัวแปรพื่อนำค่าในตัวแปรไปใช้ซ้ำๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการแก้ไขในกรณีที่มีการใช้ค่าเดิมๆ ซ้ำกันหลายครั้งแล้วต้องการแก้ไข

- Mixins เปรียบได้กับการเขียนฟังก์ชั่นเพื่อเรียกใช้งานรูปแบบเดิมซ้ำๆ และเปลี่ยนแปลงค่าภายในได้ ซึ่งสามารถผ่านค่า Parameter เข้าไปใน Mixin เพื่อนำค่านั้นไปดำเนินการต่อได้

- Operators คือการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์มาช่วยคำนวณการเขียน CSS ซึ่งก็คือ + - * / ทั่วไป โดยจะใช้ดำเนินการกับค่าที่เป็นตัวเลข

- Extends/Inheritance คือการสืบทอดคุณสมบัติทั้งหมดของ Element หลักมาเพื่อแสดงผล ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับ Mixin แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้

อย่างไร ก็ตามการประยุกต์ใช้ SASS ในการเขียน CSS ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะออกแบบหรือวางโครงสร้างอย่างไรเพื่อให้การใช้งาน SASS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ ทำความรู้จักกับ CSS

 


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB