ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

 

     ภาษี คือ เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ หน้าที่ในการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีภาษี

1.ภาษีเงินได้ แบ่งเป็น
     1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลที่มีรายได้โดยใช้ รายได้เป็นตัววัดความสามารถในการเสียภาษี เช่น อาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท ค้าขาย ฯลฯ
     1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เมื่อได้กำไรต้องหักส่วนหนึ่งให้กับรัฐบาล เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัท ฯลฯ

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยคำนวณเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต ปัจจุบันรัฐบาลกำหนดให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือ 7% สินค้าบางอย่างได้รับการยกเว้นจากการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น หนังสือ นมสดที่ไม่ปรุงแต่ง อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์

3.ภาษี สรรพสามิต เป็นภาษีที่กฎหมายกำหนดให้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้า นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการบริโภคสินค้าและบริการประเภท ฟุ่มเฟือย และสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
     น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 2,154,946,350 นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,775,485,785
     กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,434,974,700 ผลไม้ 1,292,191,891
     (ข้อมูลอ้างอิงจาก กรมสรรพสามิต เดือนกรกฏาคม 2558)

4.ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินตามจำนวนที่ดินที่มีอยู่

5.ภาษีโรงเรือน เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งให้เช่า ใช้ประกอบการค้า หรือให้ผู้อื่นอาศัยความสำคัญของภาษีต่อการนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
     1)พัฒนาด้านการศึกษาของประชากร
     2)พัฒนาด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชากร
     3)พัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบภายในประเทศ
     4)พัฒนาด้านการจัดหาไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค
     5)พัฒนาด้านการนำความเจริญไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ เช่น สร้างถนน

ความสำคัญของภาษี ต่อการใช้จ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ การยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ สำหรับมือใหม่ , ทำไมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

ข้อมูลเพิ่มเติม (Mindphp.com)
- เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท
- ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo