เริ่มลงทุน VI ต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงคือหุ้นที่ราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการ มูลค่าที่แท้จริงของกิจการสามารถคำนวณได้โดยใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B Ratio) อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด (P/CF Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อรายได้ (P/E Ratio) โดยนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าเชื่อว่าราคาหุ้นในตลาดจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการในระยะยาว ดังนั้นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าจึงมักจะลงทุนในหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเป็นเวลานาน หวังว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวนั้นเองครับ

ภาพปกสำหรับเริ่มลงทุน VI ต้องเตรียมตัวอย่างไร ? ที่หนุ่มกำลังตัดสินใจเรื่องหุ้น วางงแผน                                                                                                                                         เริ่มลงทุน VI ต้องเตรียมตัวอย่างไร ? 

สำหรับการลงทุนจะเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีความสำคัญในการวางแผนการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงิน หรือการเตรียมเงินในอนาคต เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ควรปฏิบัติตามหลักการและเสถียรภาพในการลงทุน ดังนี้

 • กำหนดเป้าหมายและวางแผน:
  ก่อนที่จะลงทุนใด ๆ ควรกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจน เช่น ต้องการเพิ่มมูลค่าที่ลงทุนในระยะเวลาใด ต้องการรายได้เสริมจากการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ เป็นต้น จากนั้นจึงวางแผนการลงทุนตามเป้าหมายเหล่านั้น เช่น การเลือกประเภทของทรัพย์สินที่จะลงทุน เช่น หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
 • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้:
  ควรทำความเข้าใจและกำหนดระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงเกินความพร้อมทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินของคุณ
 • การค้นคว้าและศึกษา:
  ก่อนที่จะลงทุนในประเภทของทรัพย์สินใด ๆ ควรศึกษาข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดนั้นๆ ให้รอบคอบ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการเงิน
 • การกระจายการลงทุน (Diversification):
  หลีกเลี่ยงการวางเดิมพันทั้งหมดในการลงทุนเดียว ควรกระจายการลงทุนในหลายประเภทของทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ์ทางการเงินที่ผิดปกติเกิดขึ้นในตลาดเดียวกัน
 • การลงทุนในตัวคุณเอง:
  การเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารเงินเป็นสิ่งสำคัญ ควรพัฒนาทักษะด้านการเงินของตัวเอง เช่น การอ่านและเข้าใจรายงานการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด และการปรับตัวตามสถานการณ์
 • ความยาวระยะ (Long-Term Perspective):
  การลงทุนควรมองในมุมมองระยะยาว เนื่องจากตลาดทรัพย์คือกลิ่นอายของความผันผวน การมองระยะยาวจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทุนทุนอย่างต่อเนื่อง
 • การตรวจสอบและปรับแผน:
  ควรตรวจสอบและปรับแผนการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากสถานการณ์การเงินและตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจะช่วยให้การลงทุนของคุณอยู่ในทางที่ถูกต้อง
 • รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ:
  หากคุณไม่มั่นใจในการลงทุนหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม คุณสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เช่น ที่ปรึกษาการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เพื่อให้คุณได้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

การลงทุนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจ การปฏิบัติตามหลักการและขั้นตอนที่ถูกต้องจะช่วยให้การลงทุนของคุณเติบโตอย่างมั่นคงและปลอดภัยในระยะยาวเพื่อการลงทุนที่ดี คุณควรกำหนดเป้าหมายชัดเจน กระจายการลงทุนและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เงินของคุณเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

สำหรับบุคคลที่สนใจเรื่องการลงทุน Vi หรือต้องการแบ่งปันการลงทุน แชร์ข่าวสารการลงทุน สามารถเข้าไปแบ่งปันความรู้ได้ ที่ เว็บบอร์ดการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ลงทุน VI หุ้น วีไอ แนวทางลงทุน

 

บทความโดย mdsoft.co.th