ระบบ ERP กับการตรวจสอบราคาสินค้าจาก supplier
ระบบ ERP กับการตรวจสอบราคาสินค้าจาก supplier
ระบบ ERP กับการตรวจสอบราคาสินค้าจาก supplier
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ระบบ ERP กับการตรวจสอบราคาสินค้าจาก Supplier
การติดต่อกับผู้จำหน่ายเพื่อรับรู้ข้อมูลสินค้า และสามารถเปรียบเทียบราคากับคุณภาพของผู้จำหน่ายแต่ละรายได้
การตรวจสอบราคาวัตถุดิบและสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าแต่ละผู้จำหน่าย (supplier)

       ปัจจุบันเศรษฐกิจในประเทศไทยมีผลต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต สาธารณูปโภค การขนส่งต่างๆ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจในปัจจุบัน เมื่อต้องการดำเนินธุรกิจใดต้องมีการสำรวจ ศึกษา ราคาวัตถุดิบหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ  ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหาร ย่อมต้องเลือกสรรวัตถุดิบในการทำอาหารที่มีคุณภาพและราคาประหยัด ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามฤดูกาล เพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ฉะนั้นทางธุรกิจจะต้องมีการสำรวจตลาด และราคาวัตถุดิบ เพื่อนำมาตัดสินใจในการสั่งซื้อวัตถุดิบ

       ในการสำรวจตลาดจะต้องมีการจัดซื้อสินค้า (Products) เพื่อให้ทราบถึงราคาและคุณภาพที่ต้องการ บริษัทจะต้องการบันทึกข้อมูลและสอบถามฝ่ายครัว ติดตามวัตถุดิบที่สั่งมาว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมตามราคาหรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องเปลี่ยนร้านที่ซื้อวัตถุดิบ เพื่อผลิตอาหารให้มีคุณภาพ นอกจากธุรกิจร้านอาหารแล้วยังมีธุรกิจให้บริการอื่น เช่น ธุรกิจการจัดงานเลี้ยง ต้องสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อบริการให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้รับบริการ ดังนั้น ธุรกิจเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีระบบการเก็บข้อมูลของการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขาย (Supplier) เพื่อสามารถตรวจสอบราคาสินค้า (Point of Sale) และสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกและช่วยลดต้นทุนในธุรกิจได้ ระบบ ERP เป็นระบบที่สามารถบันทึกข้อมูลการเสนอราคาสั่งซื้อวัตถุดิบ (Quotation)แก่ผู้ขาย เพื่อทำการต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขายได้ (Supplier) และสามารถแก้ไขข้อมูลราคาสินค้าที่ได้ทำการตกลงไว้ เพื่อออกใบคำสั่งซื้อ (Purchase Order) วัตถุดิบนั้นๆกับผู้ขายได้ ข้อมูลที่บันทึกหรือแก้ไขเหล่านี้จะอยู่ในระบบทำให้ฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ หากสินค้าที่สั่งซื้อมาไม่มีคุณภาพ ก็สามารถเขียนบันทึกสินค้านั้นๆได้ ข้อมูลจะแสดงให้ผู้สั่งซื้อสินค้าทราบว่าสินค้าจากผู้ขายร้านนี้เป็นอย่างไร  นอกจากนี้ระบบ ERP สามารถเปรียบเทียบราคาขาย (Sale Price) ของวัตถุดิบและสินค้าชนิดเดียวกันกับผู้ขายหลายๆเจ้าได้ และสามารถเห็นราคาที่เปลี่ยนแปลงในการจัดซื้อสินค้ากับผู้ขายในแต่ละวันว่ามีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร ทำให้สะดวกต่อการสั่งซื้อสินค้าของผู้สั่งซื้อเป็นอย่างมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กรให้ดีขึ้นด้วย 

       ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP และทางเรามีระบบ ERP ที่รองรับการทำงานของธุรกิจบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo