ข้อดี-ข้อเสีย ในการใช้บริการสำนักงานบัญชีดูแลงานบัญชีและปิดงบประจำปี
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำนักงานบัญชี เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้บริการให้เรื่องงานบัญชี โดยหากบริษัทได้ทำข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการกับสำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหรือบริษัทซึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและดูแลเรื่องทางการเงินและบัญชีของบริษัทนั้น ๆ ภายในสำนักงานบัญชีจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน ภ.ง.ด และภาษีที่ดูแลให้แน่ใจว่าระบบบัญชีขององค์กรทำงานอย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่หลักของสำนักงานบัญชี ได้แก่ การบันทึกบัญชีทั้งหมดของบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงิน จัดทำงบการเงิน รายงานการเงิน และรายงานภาษีต่าง ๆ รวมถึงการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลทางการเงินและบัญชีให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น ภาครัฐ เจ้าหน้าที่สอบบัญชี ธนาคาร หรือผู้ลงทุน โดยทำให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงและประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

 

 

หากมีการจ้างสำนักงานบัญชีมาดูแลงานบัญชีภายในบริษัท จะมีข้อดี-ข้อเสียยังไง

ข้อดี

- บันทึกรายการทางบัญชีประจำเดือนให้กับบริษัท
- ดูแลเรื่องการยื่นภาษีประจำเดือนให้
- ดูแลเรื่องการจ่ายประกันสังคมให้
- มีรายงานให้ตรวจสอบก่อนการยื่นภาษี ทำให้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องแบบ 2 เท่า คือ ตรวจสอบทั้งสำนักงานบัญชี และตรวจสอบโดยเจ้าของกิจการเอง
- มีผู้ให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี และภาษี โดยให้คำปรึกษาโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์
- ไม่ต้องหาทำบัญชีเอง และไม่ต้องติดต่อผู้สอบบัญชีเอง
- จัดให้งบกำไรขาดทุนรายดือน รายไตรมาส รายปี ตามแต่ตกลงกัน
- ดูแลเรื่องงบการเงินให้กับบริษัท จนไปถึงขั้นตอนการยื่นงบการเงิน และการจ่ายภาษีนิติบุคคล(ถ้ามี)
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ แทนบริษัท
- บริษัทประหยัดเวลาในส่วนงานบัญชี สามารถเอาไว้ไปบริหารงานส่วนอื่นได้ข้อเสีย
- ในเรื่องการจ่ายภาษี หากสำนักงานบัญชีจ่ายภาษีล่าช้า อาจจะให้บริษัทต้องจ่ายเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ได้
- การบันทึกบัญชี หากไม่มีการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน หรือบันทึกให้ครบถ้วนตามเอกสารที่ได้รับอาจะส่งผลทำให้เกิดบัญชีตอนปิดงบได้
- การปิดงบ หากส่งงบการเงินให้บริษัทตรวจสอบช้าเกินไป อาจจะส่งผลทำให้เกิดการยื่นงบล่าสุด ทำให้มีการเสียค่าปรับเกิดขึ้น
- หากบริษัทมีการยืนยันงบการเงินไปแล้วแต่สำนักงานบัญชีไม่ยื่นงบให้ ก็จะทำให้มีค่าปรับเกิดขึ้น และบริษัทได้รับหมายเรียก
- ในบางสำนักงานบัญชีเมื่อมีการยื่นงบล่าช้าเกิดขึ้น และได้รับหมายเรียก ในบางครั้งก็จะเกิดการถ่วงเวลาให้หมายเรียกหมดอายุแล้วค่อยอีกงบการเงิน เพราะว่าสำนักงานบัญชีเองไม่อยากเสียค่าปรับ อีกทั้งยังทำให้บริษัทมีประวัติที่ไม่ดี
- บางสำนักงานบัญชีก็ละทิ้งการทำงานบัญชีของบริษัท และหายไปติดต่อไม่ได้ ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ทั้งการยื่นภาษีล่าช้า หรืออาจจะส่งผลต่องบการเงินไปปีนั้น


ข้อดีของการจ้างสำนักงานบัญชีทำงานให้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพราะคิดว่าทุกสำนักงานบัญชีก็มีบริการที่ไม่ต่างกันมาก แต่ข้อเสียแน่นอนว่าต้องแตกต่างกัน เพราะว่าสำนักงานบางที่ก็ไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่น อาจจะรับมากกว่าจำนวนคนทำให้ไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ทันเวลา หรือนักบัญชี 1 คน อาจจะต้องดูแลหลายบริษัท หรือไม่สามารถให้คำแนะนำได้ หรือไม่สามารถติดต่อประสานงานกับใครได้เลย เป็นต้น

การจ้างสำนักงานบัญชีของแต่ละที่ก็มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป สำหรับบริษัทที่มีการจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาทำบัญชีให้กิจการ แนะนำว่าจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและก่อนลงนามต้องอ่านสัญญาให้ครบถ้วน เนื่องจากว่าในสัญญาจะมีข้อกำหนดหลายส่วนด้วยกัน เช่น ค่าบริการ บริการที่บริษัทจะได้รับ หรือบางที่อาจจะมีข้อกำหนดหรือข้อตกลงอื่น ๆ ร่วมกัน หรือแม้กระทั่งอาจจะมีหัวข้อเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา เพราะสัญญาถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้บริษัทและสำนักงานบัญชีทำงานร่วมกันอย่างมีขอบเขตและมีประสิทธิภาพ