การจัด “อบรมการใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร” ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการการซื้อ, การขาย,การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งในการอบรมเราจะเน้นในเรื่องของการใช้งานได้จริง และยังให้ผู้ที่เข้าอบรมได้มีการทำลองใช้ระบบในระหว่างที่มีการอบรม มีการสร้างข้อมูล หรือมีการทดสอบการสร้างรายการ และถามตอบปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ระหว่างการอบรม ทำให้ผู้ที่เข้าอบรมเข้าใจในการใช้งานของระบบมากขึ้น โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก โดยการจัดอบรมออนไลน์นี้สามารถอบรมได้ทุกที่ตามที่ท่านต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและยังเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางของผู้ที่สนใจจะอบรมอีกด้วย


 • วิทยากรแนะนำภาพรวมระบบ ERP

 • จำนวนผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

 • แนะนำการใช้งาน Calendar

 • แนะนำการสร้าง User การใช้งาน

 • การสร้างข้อมูลพนักงาน

 • การสร้างหมวดหมู่ของสินค้า

 • แนะนำการสร้างหน่วยนับของสินค้า

 • การสร้างสถานที่จัดเก็บสินค้า

 • สอนเปิดหน้ารายงานคลังสินค้า

 • แนะนำการสร้างข้อมูลผู้จำหน่าย

 • การสร้างสินค้าที่ซื้อมาในระบบ

 • การสร้างใบเสนอราคา

 • าร create ใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา

 • การจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ

 • แนะนำการจ่ายชำระผ่าน petty cash

 • แนะนำการสร้างใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

 • การรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการ

 • แนะนำการสร้างและปรับเปลี่ยนอัตราภาษี

 • สอนการสร้าง Bank Account

 • Account Code ในระบบ

 • แนะนำการสร้าง Account Code ในระบบ

 • สอนการเปิดหน้ารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สอนเปิดแบบฟอร์มของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • แนะนำเว็บบอร์ด

 • แนะนำเว็บบอร์ด