การจัด “อบรมการใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร” ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย,การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยการจัดอบรมในครั้งนีทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก โดยการจัดอบรมออนไลน์นี้สามารถอบรมได้ทุกที่ตามที่ท่านต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและยังเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางของผู้ที่สนใจจะอบรมอีกด้วย


 • วิทยากรแจ้ง outline ที่จะทำการเทรนในวันนี้

 • แนะนำภาพรวมของระบบ ERP

 • แนะนำกาสร้าง User

 • แนะนำการสร้างข้อมูลผู้สมัคงงานในส่วนของ HR

 • แนะนำการสร้างหมวดหมู่ของสินค้า

 • หมวดหมู่ของสินค้าที่สร้างแล้ว

 • สอนการสร้างลูกค้าในระบบ

 • สร้างสินค้าและระบุรายละเอียด

 • สร้างข้อมูลลูกค้า

 • การสร้างใบเสนอราคา

 • สอนการ create Invoice เพื่อออกใบแจ้งหนี้

 • Invoice ที่ได้จากการ Create

 • การทำรับชำระในระบบ

 • การตั้งหนี้ในระบบ

 • ทำจ่ายชำระกรณีที่มีหัก ณ ที่จ่าย

 • การจ่ายชำระด้วย Petty Cash

 • สอนการเปิดดูรายงานภาษีในระบบ

 • สอนการสร้างภาษีในระบบ ทั้ง VAT และ WHT

 • สอนการสร้าง Payment Trem

 • สอนการสร้ง Bank Account ในระบบ

 • สอนการสร้างข้อมูลเพื่อคิดค่าเสื่อม

 • เก็บตกคำถามก่อนจบการเทรน