การจัด “อบรมการนำ Odoo ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร” ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยการจัดอบรมในครั้งนีทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก โดยการจัดอบรมออนไลน์นี้สามารถอบรมได้ทุกที่ตามที่ท่านต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและยังเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางของผู้ที่สนใจจะอบรมอีกด้วย


  • วิทยากรกำลังบรรยายเนื้อหาที่อบรม

  • บรรยายภาพรวมของโปรแกรม

  • บรรยายส่วนของการสร้าง User

  • บรรยายส่วนประกอบของ User

  • บรรยายส่วนของการสร้าง Product

  • บรรยายการสร้างประเภทของสินค้า

  • บรรยายการสร้างภาษี

  • บรรยายเกี่ยวกับผังบัญชี

  • บรรยายบัญชีฝั่งซื้อ

  • บรรยายบัญชีฝั่งขาย