การจัด "อบรมการนำ Odoo14 เบื้องต้น ครั้งที่ 35 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ณ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น งานจัดซื้อ, งานขาย, งานทรัพยากรบุคคล,งานบัญชี, คลังสินค้า, การผลิต, การสร้างเว็บขายออนไลน์ เป็นต้น โดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จัดอบรมและผู้ที่เข้าอบรม และเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ยังเป็นเนื้อหาที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo14 การใช้งานระบบ ERP และระบบ E-commerce เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร อีกทั้งยังมีการให้ผู้เข้าอบรมทำ Workshop ของแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เข้าอบรม


 • จำนวนผู้เข้าอบรม Odoo 14 ในครั้งนี้

 • จำนวนผู้เข้าอบรม Odoo 14 ในครั้งนี้

 • จำนวนผู้เข้าอบรม Odoo 14 ในครั้งนี้

 • จำนวนผู้เข้าอบรม Odoo 14 ในครั้งนี้

 • วิทยากรแนะนำภาพรวมของOdoo14 ให้กับผู้อบรม

 • วิทยากรแนะนำภาพรวมของ Odoo 14

 • วิทยากรอภิปรายงาน HR เรื่องของการสรรหาพนักงาน

 • วิทยากรสอนการสร้างวันหยุดหรือวันลาใน Odoo14

 • วิทยากรสอนการสร้างพนักงานใหม่ในระบบ

 • วิทยากรแนะนำการตั้งค่าระบบที่จำเป็นและสำคัญ

 • แนะนำการใช้งานเมนูต่าง ๆ ในส่วนของ Vendors

 • การจัดการและใช้งาน Lots/Serial Numbers

 • การสร้างและส่ง RFQ ให้กับ Vendors อื่น ๆ

 • วิทยากรมีการบรรยายและถาม-ตอบเรื่อง Pricelist

 • แนะนำการตั้งค่าของ Pricelist ให้กับผู้เข้าอบรม

 • อธิบายและแนะนำหลักการกำหนด Account Code

 • วิทยากรอธิบายกระบวนการการทำงานของฝั่งบัญชี

 • ทดลองสร้าง Invoice ให้ผู้เข้าอบรมได้ดู

 • การทำงานในส่วนของการจัดการโปรเจ็ค

 • วิทยากรทดลอง Create สูตรการผลิต (BOM)

 • อธิบายการทำงานส่วนของการจัดการ Work Centers

 • วิทยากรอภิปราย Open Source ของ Odoo14

 • การเพิ่มรูปภาพและรายละเอียดในเว็บไซต์

 • การเก็บตกคำถาม - คำตอบ ในส่วนท้ายของการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม

 • เนื้อหาบางส่วนในการอบรม