การจัด "อบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ในการจัดอบรมการนำ Odoo ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบกิจการ ประเภทผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้า, ผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจพัฒนา บันทึกจัดเก็บ และจัดเตรียมพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบกิจการประเภทขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร 


  • เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม Odoo

  • บรรยากาศการอบรม Odoo

  • ทีมวิทยากรอธิบายการใช้งานในระบบ Odoo ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

  • ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือกับการทดสอบใช้งาน

  • ทีมวิทยากรดูแลให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมอย่างใกล้ชิด

  • ทีมวิทยากรร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมอบรม