ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ของเราได้นำทัพทีมงาน MD-ERP จัด "พัฒนาระบบ MD-ERP เพื่อนำไปใช้จริง" โดยได้ทำการอบรมเรื่องการใช้งานระบบ MD-ERP ซึ่งทางบริษัของเรานั้นจะมุ่งเน้นการสอนการใช้งานจริง และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ให้ธุรกิจของคุณมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 


  • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการอบรมวันที่ 1

  • ผู้เข้าอบรมตั้งใจศึกษาการใช้งานระบบ

  • วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมระบบ MD-ERP ในครั้งนี้

  • วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมเก็บภาพบรรยากาศการอบรมก่อนกลับ

  • วิทยากรแนะนำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับระบบ MD-ERP

  • วิทยากรให้ความดูแลผู้เข้าร่วมอย่างใกล้ชิด

  • ภาพหมู่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

  • ภาพหมู่วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม