การจัด "อบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" บริษัท กลกิจแมสชินเนอรี่ จำกัด วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ในการจัดอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจรในเรื่อง inventory 


  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11ในช่วงเช้า ณ บริษัท กลกิจแมสชินเนอรี่...

  • วิทยากรอธิบายให้กับลูกค้าในการใช้งาน Odoo11

  • ลูกค้าลองทำตามวิทยากร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ณ บริษัท กลกิจแมสชินเนอรี่ จำกัด

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11ในช่วงบ่าย ณ บริษัท กลกิจแมสชินเนอรี่...

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11ผู้เข้าร่วมนั่งฟังอย่างตั้งใจ

  • ผู้เข้าร่วมลองทำตามโจทย์ที่วิทยากรให้

  • วิทยากรลงมาดูผลที่ให้โจทย์ไปทำ...

  • วิทยากรตอบคำถามที่ผู้เข้าร่วมสงสัย