ภาพบรรยากาศ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้ไป Train ที่ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ ในเรื่องของ ระบบ Management information system (MIS) for Right To Play เพื่อใช้งาน 


 • ทีมวิทยากรเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มอบรม

 • วิทยากรแนะนำตัวและแนะนำภาพรวมการใช้งานโปรแกรม Management...

 • ผู้เข้าอบรมทดสอบเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลเข้าระบบ...

 • ทีมวิทยากรอธิบายการใช้งานเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

 • เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมเขียนเกี่ยวกับปัญหา...

 • ทีมผู้ช่วยวิทยากรคอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เข้าอบรมเกิดปัญหา

 • ผู้เข้าร่วมอบรมสอบถามข้อสงสัยในการใช้งานโปรแกรม

 • ทีมวิทยากรร่วมติดตามปัญหาในกลุ่มของผู้อบรมอย่างใกล้ชิด

 • บรรยากาศการอบรมในช่วง General User Training

 • ผู้เข้าอบรมต่างให้ความสนใจกับการใช้งานระบบ

 • ผู้เข้าอบรมตั้งใจฟังวิทยากรบรรยายการใช้งาน โปรแกรม (MIS) for...

 • ผู้เข้าอบรมทดสอบการใช้งานโปรแกรม

 • ผู้ช่วยวิทยากรช่วยตอบข้อสงสัยของผู้เข้าอบรม

 • ผู้เข้าอบรมฟังการอธิบายรายละเอียดหน้า Control Panel

 • วิทยากรแนะนำการกรอกข้อมูลลงในหน้า Activity Report

 • ผู้เข้าร่วมการอบรมตั้งใจฟังการบรรยาย

 • ผู้เข้าอบรมทดลองกรอกข้อมูลตัวอย่างลงในโปรแกรมหน้า Activity Report

 • ผู้เข้าอบรมสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม