การจัด "อบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 31 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 22 กันยายน 2561 ในการจัดอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบกิจการ ประเภทผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้า, ผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจพัฒนา บันทึกจัดเก็บ และจัดเตรียมพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบกิจการประเภทขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร เเน่นอนว่าเนื้อหาการอบรมยังคงอัดเเน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP และระบบ E-commerce เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการรับเข้าการอบรมครั้งถัดไปได้ที่ ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร เลยค่ะ


  • วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพร่วมกัน

  • วิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายภาพร่วมกัน

  • วิทยากรแนะนำเนื้อหา การอบรม และภาพรวมการทำงานของ Odoo 11

  • เริ่มบรรยายการนำ Odoo11 มาใช้งานในระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจขณะที่วิทยากรบรรยาย

  • เปิดโอกาศให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามข้อสงสัย