การจัด "อบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ครั้ง ที่ 24 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ในการจัดอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบกิจการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารเสริม ผู้ประกอบกิจการด้านเครื่องมือสำหรับประชุม เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร เเน่นอนว่าเนื้อหาการอบรมยังคงอัดเเน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP และระบบ E-commerce เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการรับเข้าการอบรมครั้งถัดไปได้ที่ ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร เลยค่ะ


  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • แนะนำเนื้อหา การอบรม และภาพรวมการทำงานของ Odoo 10

  • มีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมถามคำถามหรือข้อสงสัย

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo10 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร