หนังสือมอบอำนาจคืออะไร สามารถใช้ในกรณีใดได้บ้าง
หนังสือมอบอำนาจคืออะไร สามารถใช้ในกรณีใดได้บ้าง
หนังสือมอบอำนาจคืออะไร สามารถใช้ในกรณีใดได้บ้าง
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำหรับการทำงานในทางราชการ หาหกรณีที่นิติบุคคลไม่มีความสามารถหรือไม่สะดวกเดินเรื่องด้วยตนเองและต้องการให้ผู้อื่นหรือตัวแทนกระทำการใด ๆ แทน ซึ่งเป็นเรื่องทางข้อกฎหมาย หรือธุรกรรมใดๆ ที่สำคัญ เช่น เรื่องเกี่ยวกรมสรรพากร เช่น เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อยื่นภาษีดังนั้นจะต้องมีการทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อเป็นการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตน

 

ซึ่งหนังสือมอบอำนาจ นั้น เป็นหนังสือที่จะมอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจ เพื่อให้กระทำการใด ๆ แทนตน อันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นเรื่องทางกฎหมาย โดยในหนังสือจะต้องบอกรายละเอียดของผู้มอบอำนาจ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และจะมอบอำนาจให้บุคคลท่านใดก็ต้องมีการระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอำนาจด้วย


แบบฟอร์มหนังสือมอบหมายอำนาจ
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบหมายอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจจะต้องมีทั้งรายมือชื่อของผู้มอบอำนาจนั่นก็คือกรรมการบริษัท ผู้รับมอบอำนาจ อาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ให้กระทำการแทน เช่น นักบัญชี และพยาน เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของการมอบอำนาจ เพราะหากไม่มีการลงลายมือชื่อตามที่กำหนดการมอบอำนาจให้ผู้อื่น ๆ กระทำการแทนก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเรื่องที่ให้กระทำการแทนเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

อ้างอิง
- "แบบคำร้อง/คำขอแบบแสดงรายการภาษี". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.rd.go.th/22371.html
- "การมอบอำนาจ". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thailaws.com/aboutthailaw/land_203.htm
-  "หนังสือมอบอำนาจ". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88