เอกสารที่ใช้ขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
เอกสารที่ใช้ขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
เอกสารที่ใช้ขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 ในบางครั้งผู้ประกอบการอาจะดำเนินกิจการของตนเอง ณ ที่อยู่อาศัย จึงไม่แปลกที่การจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จะอยู่ในรูปของบุคคลธรรมดาหรือตัวของเข้าของบ้านเอง ดังนั้นเมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคเจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ แต่หากว่าต้องการที่จะเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลจะต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง

ขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
ขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


หลักฐานหลักฐานแสดงตัวของผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม (บุคคลธรรมดา)

1. ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ส่วนราชการออกให้เพื่อใช้แสดงตัวโดยมีเลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่
2. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
3. ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้ายหรือเดือนไหนก็ได้


หลักฐานแสดงตัวของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ (นิติบุคคล)

1. ให้ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากส่วนราชการที่นิติบุคคลนั้น ๆ จดทะเบียนไว้ ถ้าส่วนราชการที่รับจดทะเบียนเป็นกระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ขอ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน / สถานที่ที่ติดตั้งการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า


จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถทำได้โดยง่าย หากมีการเตรียมเอกสารหลักฐานไว้ให้พร้อมก็สามารถที่จะทำได้เลย โดยหากเราเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลแล้วค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตัวของนิติบุคคลซึ่งมีภาษีซื้ออยู่แล้วก็สามารถนำมาขอคืนภาษีได้ด้วย

อ้างอิง
- "เงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้าและเอกสารประกอบการขอใช้ไฟฟ้า". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :      www.pea.co.th/Portals/0/Document/attachment/application_form.pdf?ver=2018-07-02-105940-297
- "หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟใหม่, มิเตอร์ชั่วคราว, เพิ่มขนาด, โอนเปลี่ยนชื่อ". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.pea.co.th/c1/subpages/ArtMID/7174/ArticleID/16212/%E0%B8%AB%E0%B8%A5
-"โอนมิเตอร์ไฟฟ้า - ขอใช้บริการไฟฟ้า". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  www.takethaihome.com/article/2/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2