ค่าธรรมเนียมในการขอออก statement ย้อนหลังของแต่ละธนาคาร
ค่าธรรมเนียมในการขอออก statement ย้อนหลังของแต่ละธนาคาร
ค่าธรรมเนียมในการขอออก statement ย้อนหลังของแต่ละธนาคาร

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ค่าธรรมเนียมการออก Statement ย้อนหลัง ของแต่ละธนาคาร

ในการขอออก Statement ย้อนหลังของธนาคารต่างๆ จะมีค่าธรรมเนียมการออก Statement ย้อนหลัง ซึ่งทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะมีค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากัน แต่ต่างกันที่การขอ statement ของนิติบุคคล ในบางธนาคารจะสามารถขอได้ในสาขาที่เปิดบัญชี เท่านั้น

กราฟแสดงระยะเวลาในการขอ statement มีทั้งธนาคารที่มีระยะเวลาขอที่จำกัดเวลา และไม่จำกัดเวลา

กราฟแสดงระยะเวลาในการขอ statement ย้อนหลัง ของแต่ละธนาคารมีทั้งแบบจำกัดเวลและไม่จำกัดเวลา

ธนาคารกรุงเทพ
การขอ statement ย้อนหลังของบัญชีเงินฝาก มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- การขอย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน) - 100 บาท
- การขอย้อนหลังมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี - 200 บาท
- การขอย้อนหลังมากกว่า 2 ปี - 500 บาท

ธนาคารกรุงไทย
การขอ statement ย้อนหลังของบัญชีเงินฝาก มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- การขอย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ครั้ง/บัญชี
- การขอย้อนหลังมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน ค่าธรรมเนียม 200 บาท / ครั้ง / บัญชี
- การขอย้อนหลังมากกว่า 24 เดือน ค่าธรรมเนียม 500 บาท / ครั้ง / บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย
การขอ statement ย้อนหลังของบัญชีเงินฝาก มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- การขอย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน ครั้งละ 100 บาท/ ครั้ง / บัญชี
- การขอย้อนหลังตั้งแต่ 6 - 24 เดือน ครั้งละ 200 บาท/ ครั้ง / บัญชี
- การขอย้อนหลังมากกว่า 24 เดือน ครั้งละ 500 บาท/ ครั้ง / บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์
การขอ statement ย้อนหลังของบัญชีเงินฝาก มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- การขอย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน ครั้งละ 100 บาท/ ครั้ง / บัญชี
- การขอย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ครั้งละ 200 บาท/ ครั้ง / บัญชี

ธนาคารธนชาต
การขอ statement ย้อนหลังของบัญชีเงินฝาก มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- การขอย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน ครั้งละ 100 บาท/ ครั้ง / บัญชี
- การขอย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ครั้งละ 200 บาท/ ครั้ง / บัญชี

ธนาคารออมสิน
การขอ statement ย้อนหลังของบัญชีเงินฝาก มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
- คิดเดือนละ 20 บาท ไม่เกิน 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
- คิดเดือนละ 20 บาท เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน สูงสุดไม่เกิน 200 บาท
- ตั้งแต่ 2 - 3 ปี ครั้งละ 300 บาท
- ขอย้อนหลังสูงสุดได้ไม่เกิน 4 ปี ครั้งละ 500 บาท

กราฟเปรียบเทียบ ค่าธรรมเนียมในการขอ Statement ของแต่ละธนาคาร
ทุกธนาคารจะไม่มีระยะเวลาจำกัด สามารถขอ statement ได้จนถึงตอนเปิดบัญชีเลย
***จะมียกเว้นแค่ธนาคาร ออมสินเท่านั้น ที่สามารถข้อย้อนหลังได้สูงสุดแค่ 4 ปีเท่านั้น

กราฟแสดงอัตราค่าบริการตามระยะเวลาที่ขอ statement ย้อนหลัง ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละธนาคารต่างกัน แต่ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีค่าธรรมเนียมที่เท่ากัน
รูปกราฟแสดงการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ขอ statement ย้อนหลัง ของธนาคารต่างๆกราฟแสดงค่าธรรมเนียมในการขอ statement แต่ละธนาคารซึ่งจะมอัตราที่ต่างกัน ตามธนาคารออมสิน
รูปกราฟแสดงอัตราค่าธรรมเนียมในการขอ statement ย้อนหลัง ของธนาคารออมสิน


รายละเอียดการขอ Statement ของแต่ละธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ดูรายการชำระสินเชื่อ ย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน
บุคคลธรรมดา เจ้าของบัญชี สามารถขอได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ประเภทฝากสะสมทรัพย์ ประจำ และกระแสรายวัน ขอที่ สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : บัตรประจำตัวประชาชน, สมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คของบัญชีที่ต้องการขอ Statement
นิติบุคคล ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ขอได้ที่ สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 30 วัน), บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล,
สมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดเช็คของบัญชีที่ต้องการขอ Statement

การรับ Statement
- กรณีที่ขอย้อนหลังระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน) นับจากวันที่ยื่นคำขอ จะได้รับใบเสร็จรับเงิน และ Statement ทันที
- กรณีที่ขอย้อนหลังมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำขอ จะได้รับใบเสร็จรับเงิน และสำเนาคำขอ หลังจากนั้นประมาณ 2-5 วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำขอ สามารถนำบัตรประชาชน และสำเนาคำขอ ติดต่อสาขาที่ขอรับ Statement ตามที่ได้ระบุไว้ในสำเนาคำขอ

ธนาคารกรุงไทย
นิติบุคคล เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : ใบมอบอำนาจ รายงานการประชุม สมุดบัญชี บัตรประชาชน มาขอที่ธนาคารได้เลย ระยะเวลา ตามสาขาที่ให้บริการ
ต้องการเรียกดูรายการ statement ผ่าน KTB Netbank สูงสุดได้ 6 เดือนย้อนหลัง (นับรวมเดือนธันวาคม) ย้อนหลังได้แค่เดือน กรกฎาคม หากต้องการทราบรายละเอียดของเดือนมิถุนายน ขอแนะนำให้ท่านติดต่อสาขา(ได้ทุกสาขา) เพื่อขอออก Statement แสดงรายการเคลื่อนไหวในบัญชี โดยนำสมุดบัญชี และบัตรประชาชนไปติดต่อ ธนาคารได้เลย

ธนาคารกสิกรไทย
สำหรับการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง สามารถขอผ่าน K PLUS ได้ สามารถขอย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี และการขอแต่ละครั้งไม่เกิน 6 เดือน ( สำหรับ K PLUS เอกสารที่ได้รับจะไม่ใช่เอกสารทางการ อาจจะส่งผลต่อการพิจารณา ) และยังคงสามารถขอรายการเดินบัญชีเพิ่มเติมได้อีก 2 ช่องทาง ดังนี้
1. K-Contact Center 0 2888 8888 กด 02 บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (รับเอกสารได้ทางอีเมล์และไปรษณีย์)
ระยะเวลาการรับเอกสาร
- ช่องทางไปรษณีย์ กทม.และปริมณฑล 3 วันทำการ, ต่างจังหวัด 7 วันทำการ
- Email address ส่งอีเมล์ให้ทันที
2. ธนาคารกสิกรไทยสาขาที่สะดวก โดยนำสมุดบัญชี และบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อ
ระยะเวลาการรับเอกสาร ถ้าไม่เกิน 900 รายการ สามารถรับภายในวันนั้นได้เลย
ถ้าเกิน ระยะเวลาตามสาขาที่ให้บริการ

นิติบุคคล สามารถขอได้เหมือนบุคคลธรรมดา ค่าธรรมเนียมเท่ากัน
เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : แบบฟอร์มการขอ(***สามารถโทรไปขอจาก call center ได้ แบบฟอร์มจะถูกส่งกลับมาทาง E-mail), หนังสือรับรองผู้มีอำนาจ, บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ

ธนาคารไทยพาณิชย์
สำหรับการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง สามารถขอผ่าน SCB EASY ได้ฟรี โดยสามารถขอได้ย้อนหลังสูงสุด 1 ปี

นิติบุคคล จะขอได้แค่ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น ***ในกรณีที่สาขาที่เปิดบัญชีปิดตัวลง สามารถโทรไปสอบถามสาขาร่วมได้ที่ Call Center หรือ สอบถามตามสาขาธนาคารได้ทั่วไปทางธนาคารจะแจ้งให้ว่าเราสามารถไปขอ Statement ได้ที่สาขาไหน                                                                                                                เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : เอกสารหนังสือรับรอง สำเนาบัตรประชาชน

Statement จะได้รับในวันที่ทำเรื่องร้องขอ 

ธนาคารธนชาต
สำหรับการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง สามารถขอผ่านเว็บธนาคารธนชาต(iNet) ฟรี ย้อนหลังได้สูงสุด 3 เดือน

บุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : สมุดบัญชี, บัตรประชาชน เพื่อใช้สำหรับขอ statement สามารถทำรายการได้ทุกสาขา
นิติบุคคล เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : บัตรประชาชนผู้มีอำนาจตัวจริง, ใบคำขอการเดินบัญชีให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม

***ระยะเวลาการขอ statement 3 วันทำการ โดยสามารถขอด่วนได้ภายในวันนั้นเลย แต่ต้องแจ้งเหตุจำเป็นให้ทางพนักงานทราบ

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินสามารถขอดูบัญชีย้อนหลังผ่าน app MyMo ได้สูงสุด 5 ปี

บุคคลธรรมดา สามารถขอ Statement ได้ทุกสาขา ที่ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกิน 1 ปี ต้องไปขอสาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น                                                                             เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : สมุดบัญชี, บัตรประจำตัวประชาชน
นิติบุคคล ต้องไปขอที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถขอที่สาขาไหนก็ได้                                                                                                                    เอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ Statement : สมุดบัญชีตัวจริง, ใบมอบอำนาจ, บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง, เพื่อใช้ในการขอ statement


ระยะเวลาการขอ statement ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะใช้เวลาโดยประมาณ 1 วันแล้วแต่ละสาขา

กราฟแสดงการเปรียบระยะเวลาในการได้รับ statement ย้อนหลัง นับจากวันที่ไปขอรับของธนาคารต่างๆซึ่งจะได้รับในเวลาที่ต่างกัน
รูปกราฟแสดงการเปรียบเทียบระยะเวลา(วัน)ในการได้รับ statement ย้อนหลัง นับจากวันที่ขอ

 

ข้อมูล ณ.วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562