การบริหารจัดการโครงการด้วยระบบ ERP (อีอาร์พี)
การบริหารจัดการโครงการด้วยระบบ ERP (อีอาร์พี)
การบริหารจัดการโครงการด้วยระบบ ERP (อีอาร์พี)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Project Management
Project Management

การบริหารจัดการโครงการด้วยระบบ ERP

     การบริหารจัดการโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ส่วนที่สำคัญคือ แผนงานดำเนินการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเขียนแผนงานให้ชัดเจน โดยกำหนดขอบเขต กำหนดการที่ต้องการให้งานสำเร็จ แล้วจึงมอบหมายให้ผู้รับชอบแต่ละงานดำเนินการ

     โมดูล Project Management ในระบบ ERP สำหรับช่วยในการบริหารจัดการโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีส่วนสำหรับกำหนดระยะเวลาของโครงการ กำหนดแผนงานแต่ละขั้นตอนที่ต้องการดำเนินการ โดยแต่ละงานระบุผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาได้ นอกจากนี้ เมื่อมีการดำเนินงานในแต่ละงาน สามารถระบุรายละเอียดการทำงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อให้หัวหน้าโครงการติดตามการทำงานได้ หากระหว่างการดำเนินงาน พบปัญหา มีส่วนสำหรับกรอก issue ที่เกิดขึ้น เพื่อติดตามการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ และมีส่วนสำหรับกำหนดขั้นการทำงานว่าแต่ละงานดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว และสุดท้ายสามารถเรียกดูสรุปของโครงการในรูปแบบต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น Gantt Chart, กราฟ เป็นต้น

     การบริหารจัดการโครงการที่ดี นอกจากการมีแผนงานที่แล้ว การมีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการบริหารจัด เพื่อให้งานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ย่อมทำให้โครงการเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้

     ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo