วิธีการขึ้นทะเบียน ตม.30 สำหรับครอบครองที่พักอาศัย
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การขึ้นทะเบียนตม.30 หรือแบบแจ้งเข้าพักผู้เช่า (Form TM.30)

ภาพประกอบการขึ้นทะเบียนตม 30

 

ตม.30 หรือ tm30 คืออะไร

ตม.30 หรือ tm30 คือ การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้นในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้ชาวต่างชาติ มีหนึ่งในขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ การแจ้ง ตม.30 หรือ tm30 หากไม่ดำเนินการ มีความผิดตามกฎหมาย จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้าน เจ้าของที่พักที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงช่องทางการแจ้งและขั้นตอนการดำเนินการโดยปัจจุบันสามารถทำได้หลายช่องทาง แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาแจ้ง แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันได้
 

โดยขั้นตอนที่บุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่พักอาศัย (เช่น โรงแรม, อพาร์ทเมนต์, บ้านพัก) จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลของผู้เช่าหรือผู้ที่เข้าพักกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากผู้เช่าเข้ามาพักอาศัย

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตม.30

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็น:

  • สำเนาพาสปอร์ตของผู้เข้าพัก (หน้าข้อมูลส่วนตัวและหน้าวีซ่า)
  • สำเนาสัญญาเช่าหรือเอกสารการมีสิทธิ์ในที่พัก
  • หากเป็นเจ้าของที่พัก, ใช้สำเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่พักอาศัย

 2. แจ้งเข้าพักโดยตรงที่สถานีตำรวจ:

  • นำเอกสารที่เตรียมไปยังสถานีตำรวจในเขตที่ที่พักอาศัยตั้งอยู่ แล้วกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตม.30 ที่จัดเตรียมไว้

 3. แจ้งเข้าพักออนไลน์:

  • สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถทำการแจ้งเข้าพักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการกงสุลไทย (ระบบการแจ้งเข้าพักออนไลน์)
  • ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานและกรอกข้อมูลตามที่ระบบร้องขอ

 4. ใช้แอปพลิเคชัน:

  • ในบางพื้นที่, ยังมีการให้บริการการแจ้งเข้าพักผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ง่าย

 5. รักษาหลักฐานการแจ้งเข้าพัก:

  • เก็บหลักฐานการแจ้งเข้าพักไว้ เพื่อใช้ในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่กรณีมีการตรวจสอบ

 

การแจ้งเข้าพักโดยการกรอกตม.30 นี้เป็นการยืนยันว่าผู้เข้าพักถูกต้องและมีหลักฐานการพักอาศัยอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย ช่วยให้การจัดการกับผู้เช่าหรือผู้เข้าพักมีประสิทธิภาพและตามข้อกำหนดของกฎหมาย.

 
สุดท้ายหวังว่าเนื้อหาในบทความนี้จะช่วยให้ทางบริษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นพนักงาน หรือให้ที่พักพิงกับพนักงานของเรา ซึ่งหากเจ้าของกิจการธุรกิจสนใจเรื่องการจัดการเช่าห้องพัก หอพัก หรือโรงแรม สำหรับ โปรแกรมบริหารพื้นที่เช่า ระบบจองห้องเช่า จองเช่าโรงแรม พื้นที่ในโรงแรม หรือบริษัทที่ต้องการใช้งานระบบโปรแกรมบริหารพื้นที่ให้เช่าสำหรับโรงแรม หรือห้องเช่า ที่ต้องการความสามารถจัดสรรการจองห้องเช่าได้มีประสิทธิภาพ เช็คภาพรวมการเช่า เก็บเงิน และเกิดความสะดวกในการชำระเงินของลูกค้า สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามเข้ามาที่ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด