รู้หรือไม่ ตอนนี้ธุรกิจสามารถสมัคร prompt pay ได้แล้ว
รู้หรือไม่ ตอนนี้ธุรกิจสามารถสมัคร prompt pay ได้แล้ว
รู้หรือไม่ ตอนนี้ธุรกิจสามารถสมัคร prompt pay ได้แล้ว
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ในขณะนี้การทำธุรกรรมทางการเงินย่อมทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันมากยิ่งขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่มีการทำพร้อมเพย์สำหรับบุคคลธรรมดา ธนาคารต่างๆจึงจัดให้มีระบบพร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ เป็นพร้อมเพย์สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (TAX ID Number) เป็นเลขที่รับโอนเงินแทนบัญชีธนาคาร เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ เช่น การโอนเงิน การรับโอนเงิน การจ่ายชำระค่าบริการต่างๆ เพียงแค่มีแอปพลิเคชั่นของแต่ละธนาคาร ก็สามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามที่ต้องการ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถลดต้นทุนการโอนเงินและการรับโอนเงินของคู่ค้า และยังเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นช่องทางรับเงินจ่ายคืนภาษีหรือรับเงินโอนจากภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร มีดังนี้
- แบบคำขอใช้บริการพร้อมเพย์ธุรกิจ
- สำเนาบัตรปะชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

* กรณีไมได้จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Number)

** กรณีมอบอำนาจ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนาม
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมลงนาม

ช่องทางในการสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
2. สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

ขั้นตอนในการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ธุรกิจ
1. เมื่อสมัครพร้อมเพย์ธุรกิจแล้ว
2. บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID Number) แทนเลขที่บัญชี
3. รอรับเงินเข้าบัญชีที่ผู้เอาไว้

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินพร้อมเพย์ธุรกิจ
- ค่าธรรมเนียม 10 บาท สำหรับการโอนเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม 15 บาท สำหรับการโอนเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป

นอกจากนี้การโอนเงินหรือรับเงินผ่านพร้อมเพย์ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการโอนแล้วยังลดความซ้ำซ้อน ในการมีบัญชีหลายบัญชีในการรับเงินค่าสินค้าและบริการ จากลูกค้าหรือคู่ค้า ทำให้บริษัทไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง การจัดการกับบัญชีต่างๆ โดยเปล่าประโยชน์

บริษัท เอ็ม ดี ซอฟต์ จำกัด บริการทำเว็บไซต์ พัฒนาระบบ CRM, ERP ระบบ บริหารงาน ภายในองค์กร, บริการ E-Commerce Solutions, บริการอบรม สอนการใช้งาน