ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน OpenERP- รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย,- ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย- ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี- ใบแจ้งหนี้- รายงาน ภงด. 3 อ่านเพิ่มเติม ตัวอย่าง Feature ระบบ ERP บน Odoo -...