Odoo Training | MDSoft Odoo Sevice

บริการ Odoo Training คืออะไร ? 

ภาพประกอบบริษัท บริการ Odoo Training

Odoo Training

Odoo MA Traning เป็นบริการอบรมในการใช้งาน Odoo สำหรับผู้ใช้งานจริง และการจัดการระบบเบื้องหลังสำหรับผู้ดูแลระบบ

 

ประโยชน์ ของ Odoo Trainingได้แก่

  • เพิ่มความสามารถในการใช้งานระบบ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมงาน
  • ลดความผิดพลาดในการใช้งาน
  • ได้รับความรู้และทักษะที่ถูกต้องและเป็นมืออาชีพ
  • เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานระบบ
     

 

บริการ MDSoft Odoo Seviceที่ทางทีมได้ดำเนินการพัฒนา สำหรับบุคคลที่กำลังสังสัยว่า Odoo คืออะไร ?หรือเป็นระบบ ERP ที่ได้รับความนิยมจากธุรกิจต่างๆ มากมาย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย Odoo เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพหากเกิดความสนใจสามารถเรียกใช้งานจากทางเราได้เช่นกับกับ Odoo พร้อมใช้งาน

 


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo