การจัด "อบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 33 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ในการจัดอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบกิจการ ประเภทผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้า, ผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจพัฒนา บันทึกจัดเก็บ และจัดเตรียมพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบกิจการประเภทขายส่งอุปกรณ์ถ่ายภาพและทัศนศาสตร์ เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร เเน่นอนว่าเนื้อหาการอบรมยังคงอัดเเน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP และระบบ E-commerce เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการรับเข้าการอบรมครั้งถัดไปได้ที่ ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo12 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร เลยค่ะ


  • ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนเพื่อทำการอบรมแนะนำ Odoo 12

  • เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว วิทยาทำการอบรมแนะนำ Odoo 12

  • ภาพวิทยากรบรรยาย เรื่อง การอบรมแนะนำ Odoo 12

  • ผู้เข้าร่วมอบรมพยายามทำความเข้าใจกับ Odoo 12

  • บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจวิทยากรบรรยายในงานอบรมในช่วงเช้า

  • ภาพบรรยากาศภายในงานอบรม ผู้อบรมพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Odoo...

  • บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจวิทยากรบรรยายในงานอบรมในช่วงบ่าย

  • ภาพการบรรยายของวิทยากรในช่วงบ่าย...