การจัด "อบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ครั้ง ที่ 30 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ในการจัดอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบกิจการ ประเภทการก่อสร้างอาคาร, ผู้ประกอบกิจการประเภทจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบกิจการประเภทร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ผู้ประกอบกิจการผลิตไนล่อน เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร เเน่นอนว่าเนื้อหาการอบรมยังคงอัดเเน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP และระบบ E-commerce เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการรับเข้าการอบรมครั้งถัดไปได้ที่ ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร เลยค่ะ

 


  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • เปิดโอกาศให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามข้อสงสัย

  • บรรยากาศการอบรมในหัวข้อเรื่อง Odoo บนเว็บไซต์

  • มีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมถามคำถามหรือข้อสงสัย

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • เปิดโอกาศให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามข้อสงสัย

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร