การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs คืออะไร มาทำความรู้จักกัน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs คืออะไร มาทำความรู้จักกัน
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs คืออะไร มาทำความรู้จักกัน

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs คืออะไร มาทำความรู้จักกัน
     การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs หรือการสมัครสมาชิก สสว. จะทำให้ สสว. หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถทราบถึงการประกอบกิจการของ SMEs และสามารถประมวล รวบรวม หรือปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ให้ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำมาตรการส่งเสริม SMEs หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้ตรงกับความต้องการของ SMEs แต่ละกลุ่มธุรกิจ แต่ละพื้นที่ ในระยะแรก การขึ้นทะเบียนนี้เป็นไปตามความสมัครใจ แต่ในระยะต่อไป อาจกำหนดให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนหากต้องการเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการขึ้นทะเบียน ?
1. สามารถสมัครรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ด้านสินเชื่อ, การร่วมลงทุน, การค้ำประกันสินเชื่อ, การให้เงินอุดหนุน, การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่, การตลาด, ภาษี (รายละเอียดดูได้ที่ website สสว. www.sme.go.th )

2. ผู้ประกอบการ SMEs จะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ ขยายธุรกิจ ก้าวสู้สากล และฟื้นฟูธุรกิจ

3. ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการที่ สสว. จัดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำหรือการอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบต่าง ๆ

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ การจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคล ,การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo